banner
 
  Home >> Blogs >> Ang pagpunta sa langit

this user is offline now  ElpidioLGagolinan
Send message

Subscribe
Gender: Male
Status:
Age: 66 Years

City:
State:
Country: United States


Signup Date: 12/05/2008

Categories:
  Religion & Philosophy
  Goals, Plans, Hopes
  Life
  Movies, TV, Celebrities

Archive:
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008

Who Gives Kudos:

 

3:04 AM   [07 Jun 2018 | Thursday]

Ang pagpunta sa langit

Ang pagpunta sa langit

Pangarap o naiisip ng sinuman na pumunta sa langit sa pagdating ng panahon. Ano nga ba ang kailangan para makapunta sa langit ? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao o maraming " good works " ? Ito ang paniwala ko noon. Sa aking pagsasaliksik sa Bibliya ay sinasabi doon na manalig , maniwala, umasa, sundin si Jesus Christ o Hesukristo.

Hindi ba ang pagsunod kay Jesus Christ ay paggawa ng mabuti ? Opo ngunit si Jesus ang nagdadala. Para bang sa paggawa ng sariling gawa ay kahintulad sa paglalakad natin at ang maniwala kay Jesus Christ ay pagsakay sa eroplano o bapor. Nakita po ba ninyo ang kaibahan ?

Sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 14:6 na Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan Niya.

Namatay ang Panginoong Hesus dahil sa ating mga kasalanan at dahil sa nabuhay Siyang mag-uli tayo man na naniniwala sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan.

Sana po ay ito ay nakatulong sa inyong pang-unawa patungkol sa pagpunta sa langit o sa tinatawag na kaligtasan.

ped o pidio

 

Mood:
- 0 Comments - 0 Kudos - Add comment 

  Comments
 
|
|
|
|
|
 
Copyright © 2009 - 2012 True2ourselves. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission is prohibited.