banner
 
  Home >> Blogs >> Sinabi ni Hesus

this user is offline now  ElpidioLGagolinan
Send message

Subscribe
Gender: Male
Status:
Age: 67 Years

City:
State:
Country: United States


Signup Date: 12/05/2008

Categories:
  Religion & Philosophy
  Goals, Plans, Hopes
  Life
  Movies, TV, Celebrities

Archive:
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008

Who Gives Kudos:

 

9:26 AM   [12 Jan 2018 | Friday]

Sinabi ni Hesus

Sinabi ni Hesus (Jesus said)

Juan 15:1-10 (John 15:1-10)

Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka.

Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis  Niya: at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis Niya, upang lalong magbunga.

Kayo'y malilinis sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita.

Kayo'y manatili sa Akin, at Ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa Akin.

Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: ang nananatili sa Akin, at Ako'y sa kaniya, ay siyang magbubunga ng marami: sapagkat kung kayo ay hiwalay sa Akin ay wala kayong magagawa.

Kung ang sinuman ay hindi mananatili sa Akin, ay siya ay matatapong katulad ng sanga, at matutuyo;at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangangasunog.

Kung kayo ay magsipanatili sa Akin, at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo ang anumang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.

Sa ganito ay lumuluwalhati ang Aking Ama, na kayo ay magsipagbunga ng marami; at gayon kayo'y magiging aking mga alagad.

Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din namang inibig ko kayo; magsipanatili kayo sa Aking pagibig.

Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa Aking pagibig; gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako ay nananatili sa Kaniyang pagibig.

(Ito po ay galing sa Banal na Kasulatan Tagalog ng  Philippine Bible Society)

 

Mood:
- 0 Comments - 0 Kudos - Add comment 

  Comments
 
|
|
|
|
|
 
Copyright © 2009 - 2012 True2ourselves. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission is prohibited.